Sativa-Hybrid EFFECTS: Uplifting, daytime use, mood elevation BRAND: Affinity GENETICS: Giesel X Birthday Cake FLOWER THCA% MAY VARY BY BATCH