Brand: Affinity: Genetics: Triangle Kush/Chem91 x Birthday Cake FLOWER THCA% MAY VARY BY BATCH